Działając na podstawie §10 ust. 1-14 Statutu Bocheńskiego Klubu Sportowego, Zarząd zaprasza wszystkich członków Klubu do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2019. Walne Zabranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 29 VI 2020 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Klubu przy ul. Parkowej 3 w Bochni (sala konferencyjna w biurach MOSiRu). W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w kolejnym terminie, tj. dnia 29 VI 2019 r. o godzinie 18:45 również w siedzibie Klubu przy ul. Parkowej 3 w Bochni. Planowany porządek obrad:

1. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2019.
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 .
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019.
5. Dyskusja na temat działań Klubu w związku z obchodamy jego 100-lecia w roku 2021.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Kategorie: Aktualności